Reference

Revelation 21:5-7
RESTART: Happy ReNew Year!